คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริฯ
กรมอนามัย
05
มิถุนายน
2567
11. อื่นๆ
05.06.2567
ประชุมจัดทำกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมจัดทำกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์หญิงนงนุช อนันตภพ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมการปกครอง กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท